• Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Paaldansstudio & Dance Centre (hierna te nomen PDC) en de persoon (hierna te noemen deelnemer/ lid) die gebruik maakt van de faciliteiten van PDC. Bijzondere afspraken die afwijken van deze voorwaarden of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2: Lidmaatschapsvormen, rittenkaart.

PDC heeft verschillende soorten lidmaatschappen die terug te vinden zijn op het inschrijfformulier en de website. Hierop staan de prijzen en de minimale looptijden vermeld. Het is niet mogelijk om een lidmaatschap te beëindigen binnen de minimale contractstermijn. Wanneer een lidmaatschap gewijzigd wordt, wordt het oude lidmaatschap beëindigd en wordt er een nieuw lidmaatschap gestart. Dit betekent ook dat er sprake is van een nieuwe termijn, met nieuwe einddatum.

Bij een Pole & Aerial abonnement is het mogelijk om Paal of Aerial les te volgen. Hierin dient het lid wel een keuze te maken. Het is niet toegestaan om hierin voortdurend te wisselen. Tevens kan het lid zich aanmelden voor de vrije trainingsuren. Het is niet mogelijk om een Dance of Stretching les te volgen. De contributie van een Pole & Aerial abonnement wordt maandelijks geïnd.

Bij een Strength & Flex abonnement is het mogelijk om een Dance of een Stretching les te volgen. Het is niet mogelijk om een Paal of Aerial les te volgen. Het lid kan zich niet aanmelden voor de vrije trainingsuren. De contributie van een Strength & Flex abonnement wordt maandelijks geïnd.

Bij een Combi abonnement is het mogelijk om deel te nemen aan één Pole of Aerial les en één Strength & Flex les. Het is niet mogelijk om 2 Pole & Aerial of 2 Strength lessen te volgen. Het lid kan zich met de Pole & Aerial credit aanmelden voor de vrije trainingsuren. De contributie van een Strength & Flex abonnement wordt maandelijks geïnd.

Bij een Onbeperkt abonnement kan het lid zich inplannen voor alle lessen. Het lid mag meerdere Pole & Aerial en meerdere Strength & Flex lessen volgen. Ook kan het lid zich vrij inplannen voor de vrije trainingsuren. De contributie van een onbeperkt abonnement wordt maandelijks geïnd

Bij een Budget abonnement kan het lid zich alleen maar aanmelden voor de paaldanslessen die plaatsvinden op vrijdag. Inplannen op andere dagen en lessen is niet toegestaan. De contributie van een onbeperkt abonnement wordt maandelijks geïnd.

Bij een Pro-lidmaatschap kan het lid profiteren van alle faciliteiten van de Paaldansstudio app. Aan een Pro-lidmaatschap zijn extra kosten verbonden. Het Pro-lidmaatschap is maandelijks opzegbaar en staat dan ook los van de andere lidmaatschappen. De contributie van een onbeperkt abonnement wordt maandelijks geïnd.

Bij een 10-rittenkaart kan de deelnemer zich inplannen voor 10 lessen. Een 10-rittenkaart is gedurende een periode van 6 maanden geldig. De 10-rittenkaart is er in twee vormen. Een Pole & Aerial 10-rittenkaart en een Strength & Flex 10-rittenkaart. Voor de rittenkaarten gelden dezelfde voorwaarden als bij de Pole & Aerial en Strength & Flex abonnementen. Het bedrag van de 10-rittenkaart wordt in één keer voldaan.

Artikel 3: Lessen.

Een lid kan zichzelf exact één week voor lesaanvang inplannen voor de les via het portaal die te vinden is op de website of via Paaldansstudio app. De app is beschikbaar voor Android en IOS. Wanneer het lid zich 24 uur voor aanvang van de les afmeldt, krijgt deze de ingezette credit terug. De credit is 2 weken geldig. Wanneer het lid zich niet afmeldt voor de les, dan mag PDC € 1,- administratieve kosten in rekening brengen.

Een lid kan de toegang tot de les geweigerd worden wanneer het lid te laat is, deze onder invloed is van alcohol of drugs, niet aan de betalingsverplichting voldaan heeft, de huisregels overtreedt of om andere redenen niet in staat wordt geacht om te sporten.

Indien de instructeur van de cursus uitvalt dient PDC voor vervanging zorg te dragen. PDC streeft ernaar om te allen tijde de lessen door te laten gaan. PDC behoudt zicht het recht om gedurende een cursus of aan het begin van een nieuwe cursus nieuwe of andere instructeurs aan te stallen om lopende of nieuwe cursussen te verzorgen.

Indien lessen uitvallen wegens omstandigheden te wijten aan PDC, worden deze vergoed met het verstrekken van een extra in te zetten credit. Gedeeltelijke terugbetaling van contributie is in dit geval niet mogelijk. Indien het lid een les mist wegens persoonlijke omstandigheden, bestaat er geen mogelijkheid tot terugbetaling of het inhalen van de gemiste les.

Artikel 4: Lidmaatschapsduur, betaling en tariefwijziging.

Elk lidmaatschap heeft een minimale contractstermijn. Deze varieert van 1 maand tot 1 jaar afhankelijk van het gekozen lidmaatschap. De ingangsdatum van het contract staat op het inschrijfformulier vermeld. Na afloop van de minimale contractstermijn wordt het contract stilzwijgend met telkens 1 maand verlengd, tenzij het lid minimaal 1 maand voor afloop van de termijn schriftelijk hebt opgezegd door middel van het opzegformulier.

Bij het aangaan van een lidmaatschap heeft het lid het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Het herroepingsrecht vervalt wanneer de 14 daagse termijn verstreken. Wanneer al lessen gevolgd zijn gedurende periode, dan zijn de gemaakte kosten alsnog voor de deelnemer. De kosten per les zijn € 12,50. Om het herroepingsrecht uit te oefenen dient er een schriftelijke verklaring opgestuurd te worden. Dit kan via e-mailcontact. Wanneer er binnen deze periode kosten gemaakt zijn, dan betaalt PDC het lid terug middels hetzelfde betaalmiddel als waarmee het lid de oorspronkelijke transacties heeft verricht.

Nadat de bedenktijd is verstreken is het contract onherroepelijk geworden. De periodieke lidmaatschapsbijdrage is steeds per vooruitbetaling verschuldigd. De contributie wordt doormiddel van de gegeven machtiging middels automatische incasso geïnd. De eerste niet volledige maand wordt verrekend bij de eerste incasso. Als de deelnemer het niet eens is met de afschrijving dan bestaat de mogelijkheid tot terugboeking van het bedrag. Dit is alleen toegestaan na overleg met PDC. Bij een onterechte terugboeking wordt er € 7,50 administratieve kosten in rekening gebracht.

Indien de automatische incasso niet lukt, ontvangt het lid een factuur die binnen 14 dagen moet worden voldaan. Na de termijn zal de vordering aan een incassobureau worden overgedragen.

Indien niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan, kan de toegang tot de lessen ontzegt worden. PDC kan besluiten de overeenkomst met directe ingang te beëindigen, onverminderd het recht om de vordering die op dat moment open staat ineens en direct bij het lid te incasseren. Dit geldt ook voor de toekomstige termijnen die contractueel verschuldigd zouden zijn.

Wanneer het lid gedurende de contractperiode verhuist naar een locatie verder dan 30 km van één van de locaties van PDC, kan het lidmaatschap stopgezet worden binnen de contracttermijn. Hiervoor dient het lid wel de nodige bewijzen aan te leveren.

PDC behoudt zich het recht voor om de abonnementskosten eenzijdig aan te passen. Deelnemers worden minimaal 30 dagen voor de tariefwijziging in kennis gesteld. Het lid is niet gerechtigd om de overeenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden, tenzij deze verhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt of hoger is dan 5%. Tariefaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven op geen enkele manier recht op ontbinding.

Artikel 5: Verwerken persoonsgegevens lidmaatschap.

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is het lidmaatschap strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Om de gegevens te controleren vraagt PDC om een kopie van een geldig legitimatiebewijs en bankpas met geldig Iban-rekeningnummer. Studenten wordt ook om de studentenpas gevraagd.

PDC zal de gegevens verwerken binnen het kader van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De gegevens worden enkel gebruikt voor de facturatie, debiteuren beheer, klachtafhandeling en geschillenbeslechting, ter voorkoming of ten behoeve van opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en voor commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van PDC.

De lidmaatschapsovereenkomst heeft uitsluitend betrekking op de vermelde activiteiten, de aangegeven duur, de prijs en het aantal bezoeken. Cursussen en workshops

Artikel 6: Beëindigen en invriezen.

Het is niet mogelijk om gedurende de contractperiode het lidmaatschap op te zeggen. Wanneer het lid wilt opzeggen, dient het lid dit minimaal 1 maand voor afloop van de termijn te doen. Dit kan enkel en alleen via het opzegformulier dat te vinden is op de website van Paaldansstudio. Verzending en de ontvangst valt onder verantwoordelijkheid van het lid. Wanneer het lid binnen 5 werkdagen geen antwoord ontvangen heeft, dient het lid contact op te nemen met PDC. De laatste dag van de termijn is altijd een laatste dag van de maand.

Opschorting van het abonnement binnen de abonnementsduur is enkel mogelijk wanneer het lid kan aantonen dat sporten onmogelijk geworden is. Denk hierbij aan een medische verklaring of ander deugdelijk bewijs. Pas met toestemming van PDC kan de contributie en het lidmaatschap stopgezet worden. Hetzelfde geldt voor omstandigheden die betrekking hebben op studie of werk. Bij tijdelijke belemmering kan uitgeweken worden naar het invriesformulier.

Hiervan kan men gebruik maken wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een blessure, letsel, langdurige ziekte, stage of vakantie. Ook invriezen is enkel mogelijk met toestemming van PDC. Het lid is zelf aansprakelijk voor de ontvangst en bevestiging hiervan. Wanneer het lid binnen 5 werkdagen geen bevestiging heeft ontvangen. Dan dient het lid contact op te nemen met PDC.

De maximum termijn van invriezen bedraagt 6 maanden en 12 maanden bij een zwangerschap. Er kan enkel en alleen ingevroren worden van de eerste dag tot de laatste dag van een maand. De abonnementsduur loopt niet door tijdens deze periode en gaat weer verder wanneer de invriesperiode afgelopen is. Wanneer tijdens de invriezingsperiode toch gebruik gemaakt wordt van het lidmaatschap, dan is PDC gerechtigd om de contributie van de gehele invriesperiode alsnog te innen.

Artikel 7: Het gebruik van het online portaal via pc en app.

PDC werkt samen met het online fitnessplatform Virtuagym. Via de website (http://paaldansstudio.virtuagym.com/ of via de mobiele applicatie heeft ieder lid toegang tot het gezamenlijke online platform. Bij het aangaan van een lidmaatschap bij PDC, accepteer je ook de algemene voorwaarden die Virtuagym hanteert.

Artikel 8: Trainingsboekje en examen.

Tijdens de lessen Pole & Aerial lessen dient het lid altijd gebruik te maken van het trainingsboekje. De trainingsboekjes zijn gebaseerd op verschillende niveaus. Het is niet toegestaan om het boekje mee naar huis te nemen.

De boekjes dienen na elke les ingeleverd te worden. Ook zit er een copyright op de boekjes. Het kopiëren, fotograferen, zonder toestemming van PDC is strafbaar. Om over te gaan naar een nieuw niveau dient het lid een examen af te leggen. Deelname bedraagt € 10,-

Artikel 9: Vakanties en feestdagen.

In vakanties en op nationale feestdagen (inclusief 5 mei) blijft het lidmaatschap doorlopen, maar zullen er geen lessen worden gegeven. Inhalen van deze lessen en de teruggave in de vorm van credits zijn in deze gevallen niet mogelijk. Informatie over feestdagen is te vinden op de website of na te vragen via e-mail.

Tijdens de kerstperiode zal er gedurende 2 weken geen lessen gegeven worden. De kosten van de gemiste lessen zijn vooraf berekend in de abonnementskosten. In alle vakanties behoudt PDC zich het recht om lessen aan te bieden in een aangepast of beperkt rooster zonder dat dit zal leiden tot vermindering of teruggave van de abonnementskosten. PDC streeft ernaar om een aangepast rooster tijdig kenbaar te maken.

Artikel 10: Aansprakelijkheid.

PDC is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect respectievelijk van of aan goederen van het lid. Tevens is PDC niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen of blessures die hebben plaatsgevonden of zijn

Artikel 11: Huisregels.

Het meebrengen en/of nuttigen van eigen consumpties voor, tijdens of na de lessen is niet toegestaan. Wel is het toegestaan om een bidon met water mee te nemen. De overige opgestelde huisregels zijn te vinden in de desbetreffende studio’s. Indien deze regels overschreden worden, volgt een waarschuwing.

PDC is te allen tijde gerechtigd om iedereen die zich niet aan de regels houdt, na een derde waarschuwing de toegang tot de les en de locatie voor een te bepalen duur te ontzeggen of het lidmaatschap te beëindigen zonder enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden.

Artikel 12: Beeldmaterialen

Alle beeldmaterialen zijn exclusief eigendom van PDC en zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan om deze beeldmaterialen te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van PDC.

Artikel 13: Overige bepalingen.

In geval van klachten met betrekking tot PDC dient het lid zich in eerste instantie te wenden tot de gastheer/ vrouw en in tweede instantie tot PDC. Dit kan via de door PDC beschikbaar gestelde communicatiemiddelen.

Het lidmaatschap kan worden aangegaan door een minderjarige vanaf 16 jaar, mits de ouders hiervoor toestemming hebben verleend, of indien de ouders/ voogd het contract hebben ondertekend. Bij twijfel over toestemming worden de ouders/ voogd op de hoogte gebracht door PDC. Een lidmaatschap voor kinderen tussen de 7 en 16 jaar kan uitsluitend door de ouders/voogd worden afgesloten.

Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door het management van PDC beoordeeld en beslist. Op de overeenkomst en voorwaarden tussen PDC en deelnemer is het Nederlands recht van toepassing. Bij eventuele geschillen zal altijd eerst onderling naar een oplossing worden gezocht. Wanneer dit niet lukt zullen geschillen worden beslecht door de daartoe bevoegde Nederlandse rechter.